Obsah šachových cvičebnic: M. Beil 1.-7. díl

Ve druhém pokračování článku o šachových cvičebnicích se podíváme na obsah jednotlivých cvičebnic a pro jakou úroveň znalostí jsou tyto cvičebnice určené. Tento článek Vám tak může pomoci, jaké cvičebnice vybrat například pro svou tréninkovou skupinu.

Pro zopakování si uveďme, že Šachové cvičebnice 1. – 7. díl patří do rukou dětem na trénincích, v šachových kroužcích, ale i samoukům. Doplňují Metodickou příručku pro učitele trenéry šachu a Sbírku šachových úloh, které jsou pomůckou pro učitele a trenéry.

Ve cvičebnicích je velké množství procvičovacích příkladů, které jsou metodicky řazené od jednodušších ke složitějším. Šachoví žáci tak postupně procházejí probíranou látku a osvojují si důležité znalosti a dovednosti. Důležité je zvolit správnou úroveň obtížnosti, protože z příliš lehkých cvičebnic by se žáci nic nového nenaučili a nudili by se. A naopak příliš těžkým dílům cvičebnic by měli problém porozumět.

V níže uvedeném přehledu naznačíme obsah a obtížnost jednotlivých cvičebnic. Přidáme také odkazy na procvičovací testy z výukového serveru My-Chess. Na nich si můžete prakticky vyzkoušet, jakou obtížnost probíraná témata mají. K vybrání vhodné obtížnosti Vám pomůže také přehled všech obsažených lekcí, ve kterém najdete i vzorová řešení příkladů z cvičebnic.

První díl představuje úroveň úplného začátečníka. Věnuje se nejzákladnějším pravidlům šachu, především šachovnici a způsobu pohybu figur.

Šachová cvičebnice 1. díl:

Začátečníci se zde postupně seznámí se šachovnicí, různými směry na šachovnici a značením polí pomocí šachové notace. Potom přijdou na řadu jednotlivé figurky. Základem procvičování je označování polí, na které může daná figurka táhnout. První díl pokračuje vysvětlením proměny pěšce, braní mimochodem a srovnatelné hodnoty figur. A jeho poslední lekce je věnovaná zapisování tahů pomocí šachové notace.

Odkazy na trojici procvičovacích testů: Sloupce a řady, Šachová notace, Zápis tahů, navíc přidáváme odkaz na test Shrnutí figurek, který sice nebyl vytvořen přímo ke cvičebnicím, ale probíranou látkou je 1. dílu cvičebnice velmi blízký.

Ukázka z 1. dílu: Procvičování pohybu věže

Také druhý a třetí díl spadají do úrovně Lehké v systému My-Chess. Věnují se základním herním prvkům v zahájení, střední hře i koncovkách a vedou žáky k sehrání smysluplné šachové partie.

Šachová cvičebnice 2. díl:

Druhý díl začíná procvičením základních herních prvků šach (včetně tří způsobů zrušení šachu) a mat. V jednoduchém provedení pokračuje patem a dále důležitými prvky vazbou a rošádou. Následuje procvičení matování dvěma věžemi, dámou, jednou věží a náročnějšího matování dvěma střelci. Díl končí procvičením různých způsobů dosažení remízy.

Tři procvičovací testy: Mat 1. tahem, Vazba, Matování dvěma střelci.

Šachová cvičebnice 3. díl:

Začínáme rozdělením šachové partie na tři části, zásadami zahájení a slabostí pole f7 v zahájení. Další lekce jsou věnované dvojímu úderu, odtažnému a dvojitému šachu, jednoduchým ukázkám matu na poslední řadě a v závěru třetího dílu se dostáváme k základním pěšcovým koncovkám (pravidlo čtverce, opozice, kritická pole a další).

Tři procvičovací testy: Zásady zahájení, Slabý bod f7, Typy pěšců.

Ukázka z 2. dílu: Zásady zahájení

Čtvrtý a pátý díl odpovídají úrovni Střední na My-Chess. Tyto díly jsou zaměřené především na rozvíjení základních kombinačních dovedností. Začínají na úrovni jednoduchých dvoutahových kombinací a postupně vedou k náročnějším cílům.

Šachová cvičebnice 4. díl:

Lekce v tomto díle se postupně věnují kombinacím jednotlivých figur (střelcové kombinace, dámské, věžové, jezdcové, pěšcové). Žáci si v nich procvičí vlastnosti figur a jejich kombinační využití k matovým útokům i k materiálnímu zisku. Dostáváme se také k základním idejím kombinací (zavlečení figury, ucpání pole, odvlečení, uvolnění pole nebo linie).

Tři procvičovací testy: Dvojí úder, Svázání figury, Mat 2. tahem.

Šachová cvičebnice 5. díl:

Pátý díl pokračuje procvičováním kombinačních idejí (odstranění bránící figury, rozbití pěšcového krytu krále, překrytí linie, dobytí pole). Krátce se pak věnuje šachovým úlohám a léčkám. Druhá polovina dílu je věnovaná základním typům útoku na krále v centru, při opačných i při stejných rošádách. Poslední lekcí se přesouváme k pěšcovým koncovkám (zásady koncovek, uplatnění pěšcové převahy).

Tři procvičovací testy: Útok na krále zadrženého v centru, Útok při stejných rošádách, Útok při opačných rošádách.

Ukázka ze 4. dílu: Maty 2. tahem věží

Šestý a sedmý díl už odpovídají úrovni Těžké na My-Chess. Věnují se náročnějším koncovkám včetně figurových, základům strategie a úvodu do studia zahájení.

Šachová cvičebnice 6. díl:

Celý tento díl je ve znamení procvičování koncovek. Úvodní lekce pokračuje v procvičování pěšcových koncovek (vzdálený a krytý volný pěšec). Další lekce se pak postupně věnují figurovým koncovkám (dáma proti pěšci, věžové koncovky, koncovky lehkých figur). Tento díl rád používám i u pokročilejších hráčů ze svých tréninků na ověření a procvičení celkových znalostí koncovek.

Tři procvičovací testy: Zásady věžových koncovek, Střelec proti jezdci, Střelcové koncovky.

Šachová cvičebnice 7. díl:

Poslední díl celé série cvičebnic nejdřív zakončí základní studium figurových koncovek a potom obrací pozornost na základy strategie. Procvičuje použití důležitých strategických prvků jako jsou silná a slabá pole, boj o volné sloupce, využití předposlední řady. Druhá polovina tohoto dílu je věnovaná úvodu do studia zahájení – rozdělení a názvům zahájení, ukázkám miniaturních šachových partií, využití typických chyb. Nejpozději tento díl by měl žáky navést na využívání další šachové literatury.

Tři procvičovací testy: Silné a slabé body, Využití slabin, Boj na otevřeném sloupci.

Ukázka ze 7. dílu: Silné a slabé body

Ve zbývající části článku si stručně popíšeme obtížnost cvičebnic z druhé série. Protože obsahují výklad i procvičování, je možné tyto cvičebnice používat úplně samostatně. A to jak v šachových kroužcích, tak i pro samouky. Ale také je možné je kombinovat z výše uvedenou sedmidílnou sérií.

Malé představení šachových kouzel:

Tato cvičebnice je určená pro úplné začátečníky a těm nejjednodušším věcem (zejména procvičování pohybu jednotlivých figur) se věnuje velmi důkladně s velkým množstvím procvičovacích příkladů. Důkladně procvičuje také braní, útočení a krytí figur, šach a jeho zrušení, hledání matů jednotlivými figurkami. V závěru čtenáře dovede k sehrání smysluplné šachové partie. V porovnání se sedmidílnou sérií je tato cvičebnice na úrovni 1. a 2. dílu.

Obtížnost probíraných témat si můžete vyzkoušet v sérii procvičovacích testů Malé představení šachových kouzel, která byla v systému My-Chess vytvořena přímo pro tuto cvičebnici a samozřejmě má Lehkou obtížnost.

Tři části šachové partie:

Jednotlivé části této cvičebnice jsou věnované šachovým hrám pro zpestření tréninků, základům studia zahájení, taktice, strategii, koncovkám a šachové technice. Bohatým možnostem využití této cvičebnice se budeme více věnovat v příštím článku. Cvičebnice je velmi univerzální a v porovnání se sedmidílnou sérií je možné ji využívat na úrovni 2. – 7. dílu.

K této cvičebnici můžete využít sérii procvičovacích testů Tři části šachové partie. V systému My-Chess mají tyto testy Lehkou až Střední obtížnost.

Ukázka z procvičovacího testu Hodnocení a plán

Společně jsme si popsali všechny jednotlivé cvičebnice, jejich obsah a obtížnost. V kombinaci s Metodickou příručkou pro učitele a trenéry a Sbírkou šachových úloh tyto cvičebnice pokrývají učební náplň na trénincích a v šachových kroužcích na 2-4 roky podle intenzity výuky.

Volba vhodných cvičebnic pro danou skupinu žáků je důležitým krokem k úspěšné výuce. Osobně jsem spíše příznivcem volit jednodušší cvičebnice, kterými děti procházejí „jako nůž máslem“. Děti baví aktivita, otáčení stránek, vyznačování řešení, dostávání „fajfek“ a pochval. Nejlepší cvičebnice je taková, kterou děti aktivně a rády používají a která brzy skončí počmáraná, použitá a důkladně využitá.

V příštím článku se budeme věnovat možnostem využití cvičebnic přímo při výuce, v domácích úkolech či v samostatném studiu.

Všechny uvedené cvičebnice je možné zakoupit na webu Šachového svazu ČR, oddíly a kroužky je mohou dostat v rámci projektu Podpora šachových oddílů a kroužků. Nákup je možný také v autorově šachovém e-shopu My-Chess.

Tento článek je součástí série článků o šachových cvičebnicích, které vycházejí v září a říjnu 2022 na webu Šachového svazu ČR:

1. díl: Šachové cvičebnice pro děti
2. díl: Obsah šachových cvičebnic
3. díl: Využití šachových cvičebnic (článek vyjde 29.9.)
4. díl: Šachové cvičebnice – náměty a tipy (článek vyjde 20.10.)

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com. Budeme rádi, když nám napíšete, jak cvičebnice používáte, co se Vám na nich líbí nebo naopak nelíbí, případně jestli používáte i jiné cvičebnice a materiály. Obdržené náměty rádi zařadíme i do 4. dílu této série článků s náměty a tipy pro trenéry.

Za kolektiv autorů Šachových cvičebnic,
Martin Beil, my-chess.com